preuzimanje dokumenata

Home/preuzimanje dokumenata

Захтев за издавање Решења о испуњености услова за коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом и добијање паркинг карте за 2021. годину

Захтев за издавање Решења о испуњености услова за коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом и добијање паркинг карте за 2021. годину можете преузети овде.

Донет Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Општине Тител

Општинско веће општине Тител, на 10. седници одржаној дана 09.12.2020. године, донело је Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Општине Тител.

Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Општине Тител можете преузети овде.

Образац СВС – Спецификација враћених буџетских средстава можете преузети овде.

Рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава Рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године.

Рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године одржаће се у трајању од 15 дана, од 01.12.2020. до 15.12.2020. године.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој простора, очекиваним ефектима планирања, и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,  21 000 Нови Сад, у току трајања раног јавног увида, закључно са 15.12.2020. године.

Оглас можете преузети овде.

МРЈУ – Регионални просторни план АП Војводине 2021-2035 можете преузети овде.

Графички прилог МРЈУ 1 можете преузети овде.

Графички прилог МРЈУ 2 можете преузети овде.

Донет Закључак о просечним ценама квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину у Општини Тител

 

Општинско веће општине Тител, на 9. седници, дана 30.11.2020. године, донело је Закључак о просечним ценама квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину у Општини Тител.

Закључак о просечним ценама квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину у Општини Тител можете преузети овде.

Донета Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама

 

Скупштина општине Тител, на 4. седници, одржаној дана 23.11.2020. године, донела је Одлуку о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама.

Одлуку о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама можете преузети овде.

Стратешки годишњи и оперативни планови инспекцијског надзора

 

Стратешке годишње и оперативне планове инспекцијског надзора можете преузети овде.

Решење о образовању Жалбене комисије у општини Тител

 

Општинско веће општине Тител, на 1. седници, одржаној дана 01.09.2020. године, донело је Решење о образовању Жалбене комисије у општини Тител.

Решење о образовању Жалбене комисије у општини Тител можете преузети овде.

Обрасци из Одељења за послове органа општине, општу управу, друштвене делатности и заједничке послове

 

На доле наведеним линковима можете преузети обрасце из Одељења за послове органа општине, општу управу, друштвене делатности и заједничке послове:

· Захтев за остваривање права на новчану помоћ породици са децом на територији општине Тител

· Захтев за остваривање права на матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете

· Захтев за издавање решења о енергетски угроженом купцу (за кориснике дечијег додатка и социјалне помоћи)

· Захтев за издавање решења о енергетски угроженом купцу (општи захтев)

· Захтев за признавање права на накнаду трошкова боравка деце у Предшколској установи

· Изјава

Упутствo зa припрeму буџeтa oпштинe Tитeл зa 2021. гoдину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину

 

Oдeљeњe зa буџeт, финaнсиje, утврђивaњe и нaплaту лoкaлних jaвних прихoдa Oпштинскe упрaвe Oпштинe Tитeл дoстaвљa буџeтским кoрисницимa Упутствo зa припрeму буџeтa oпштинe Tитeл зa 2021. гoдину сa прojeкциjaмa зa 2022. и 2023. гoдину.

Рок за подношење предлога финансијских планова индиректних корисника буџета је 24. август 2020. године.

Рок за подношење предлога финансијских планова директних корисника буџета је 01. септембар 2020. године.

За све додатне информације око припреме финансијских планова можете се обратити Служби за финансије на број телефона 021/2960-186 или путем мејла: finansije@opstinatitel.rs, dora@opstinatitel.rs и aleksandar.kutuzov@opstinatitel.rs.

Упутствa и пoтрeбнe oбрaсцe мoжeтe прeузeти oвдe.

Захтев/иницијатива комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за покретање поступка процене

Обавештавају се грађани да се, услед проглашења ванредног стања на територији Републике Србије ради сузбијања ширења Корона вируса, упућивање захтева за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за покретање поступка процене Интерресорној комисији може вршити електронским путем.

Имејл адреса за упућивање захтева и пратеће документације: gzivkovic@opstinatitel.rs. Особа за контакт: Гордана Живковић, координатор ИРК.

Захтев/иницијативу комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за покретање поступка процене можете преузети овде.

Go to Top